Stowarzyszenie EDUCARE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "EDUCARE"

Projekt „Nowe kompetencje społeczne kluczem do zawodowego sukcesu” realizowany jest w ramach działania 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Educare”. Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców powiatu pyrzyckiego w wieku od 15 do 29 lat, będących osobami biernymi zawodowo. Zapraszamy osoby uczące się, posiadające orzeczoną niepełnosprawność, jak również wychowanków pieczy zastępczej.

Projekt ten przede wszystkim ma na celu identyfikację i uaktywnienie tkwiących w każdym uczestniku predyspozycji, co pozwoli rozwinąć nowe kompetencje społeczne, a tym samym stać się osobą atrakcyjną zarówno na przyszłym rynku pracy jak i w społeczności lokalnej.

Każdy z uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem w formie:

- spotkań indywidualnych z doradcą edukacyjno-zawodowy, których celem jest wzbudzenie w młodych ludziach zainteresowań i uwidocznienie predyspozycji niezbędnych na rynku pracy;

- spotkań indywidualnych z psychologiem, który z każdym uczestnikiem pracować będzie zarówno nad mocnymi jak i słabymi stronami charakteru, tak by podnieść poczucie własnej wartości uczestnika i sprawić by młode osoby w przyszłości nie bały się samodzielnie podejmować odpowiedzialnych i mądrych decyzji;

- warsztatów grupowych, podczas których uczestnicy nauczą się między innymi: doradzać innym, pracować w zespole, posługiwać się mową ciała, instruować inne osoby, motywować innych, wspierać współpracowników, stosować techniki zadawania pytań, zwracać się do słuchaczy, przyjmować konstruktywną krytykę, wchodzić w interakcję z innymi osobami oraz przekonywać inne osoby;

- spotkań w świetlicach wiejskich, gdzie uczestnicy będą spędzać aktywnie czas z dziećmi podczas wspólnych zajęć tematycznych. To właśnie tu uczestnicy będą mogli wykorzystać swoje nowo nabyte kompetencje społeczne.

Każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów szkoleniowych, jak również po zakończeniu projektu stosowne zaświadczenie o ukończeniu projektu oraz działaniach woluntarystycznych na rzecz innych osób i instytucji.

Wszystkie osoby zamieszkujące poza Pyrzycami mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidualne czy warsztaty na podstawie okazania biletów przejazdu.

Harmonogram warsztatów grupowych dla I grupy Uczestników projektu „Nowe kompetencje społeczne kluczem do zawodowego sukcesu”.

 1. 07.2019 r.
 2. 07.2019 r.
 3. 07.2019 r.
 4. 07.2019 r.
 5. 07.2019 r.
 6. 07.2019 r.
 7. 07.2019 r.
 8. 07.2019 r.
 9. 07.2019 r.
 10. 07.2019 r.

            Harmonogram warsztatów grupowych dla II grupy Uczestników projektu „Nowe kompetencje społeczne kluczem do zawodowego sukcesu”.

 1. 08.2019 r.
 2. 08.2019 r.
 3. 08.2019 r.
 4. 08.2019 r.
 5. 08.2019 r.
 6. 08.2019 r.
 7. 08.2019 r.
 8. 08.2019 r.
 9. 08.2019 r.

Warsztaty odbywają się w godzinach popołudniowych (od godziny 15:00).

Miejsce: Pyrzyce, ul. Szczecińska 29 (sala konferencyjna restauracji Damar).

Uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

 

Aktualności