Stowarzyszenie EDUCARE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "EDUCARE"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Educare" stworzone zostało przez osoby, które w codziennym życiu zajmują się pomocą potrzebującym, a praca ta stała się ich pasją. W skład naszego zespołu wchodzą pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, asystenci rodziny, specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, doradcy zawodowi i psychospołeczni jak również osoby specjalizujące się w pracy z osobami niepełnosprawnymi czy uzależnionymi. Różnorodność zawodowa pozwala członkom naszego Stowarzyszenia na jak najbardziej kompleksową pomoc osobom jej potrzebującym. Ważnym jest to, iż nasze Stowarzyszenie nie charakteryzuje się jedynie udzielaniem porad, ale nastawione jest w głównej mierze na praktykę czyli warsztaty, szkolenia, zajęcia plenerowe organizowane zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci.

Nasze cele:

  1. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  2. Promocja i organizacja wolontariatu,
  3. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych, starszych i opuszczających zakłady karne czy poprawcze),
  4. Organizacja zajęć edukacyjnych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, resocjalizacyjnych jak również rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
  5. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
  6. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
  7. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
  8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  9. Tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej.

 

 

Nasza kadra:

            kamil 2      Kamil Pawlaczyk – Prezes Zarządu.

 

Pan Kamil jest osobą wymagającą zarówno w stosunku do samego siebie jak i do zespołu, z którym współpracuje, przy tym jest osobą pozytywnie nastawioną do wszystkich.
Specjalista z zakresu pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej, który pracę z człowiekiem potrzebującym rozpoczynał jako pracownik socjalny w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Aktualnie zawodowo zajmuje się pomocą ofiarom przestępstw. Jest również kuratorem sądowym rodzinnym i nieletnich jak również doradcą zawodowym pracującym zarówno z młodszym jak i starszym pokoleniem.
Pan Kamil od 2012 r. prowadzi również warsztaty  o charakterze „szkoły dla rodziców” zarówno w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej, które organizowane są dla osób chcących mieć zdecydowanie lepsze relacje z własnymi dziećmi.
W stowarzyszeniu odpowiedzialny jest między innymi za koordynację realizowanych przedsięwzięć jak również za utrzymywanie kontaktów z partnerami i pozyskiwanie zarówno zasobów finansowych jak i odpowiedniej kadry.
W czasie wolnym stara się spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu, jego pasją są wycieczki górskie połączone ze zwiedzaniem zabytków jak również bardzo dużo czyta. 

                    iza zdjÄcie      Izabela Rogojsza-Pawlaczyk – Dyrektor ds. projektów.

 

 

Pani Iza jest osobą bardzo aktywną i często powtarzającą, że doba jest zdecydowanie za krótka. Typowy społecznik, dla której praca z ludźmi jest ogromną pasją.
Socjolog, pedagog, pracownik socjalny, nauczyciel – typowa humanistka.  Zawodowo od 9 lat związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, aktualnie na stanowisku lokalnego koordynatora ds. procedury Niebieskiej Karty, czyli pracuje zarówno z ofiarami jak i sprawcami przemocy  w rodzinie, jest również członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego.
Ponadto Pani Iza jest doradcą zawodowym i edukatorem pracującym zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi jak również kuratorem sądowym rodzinnym i nieletnich.
Od 2012 r. prowadzi również warsztaty  o charakterze „szkoły dla rodziców” zarówno w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej, które organizowane są dla osób chcących mieć zdecydowanie lepsze relacje z własnymi dziećmi.
W stowarzyszeniu odpowiedzialna jest między innymi za organizację projektów i akcji tworzonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Czas wolny stara się poświęcić aktywnie na wycieczkach lub z rodziną w domowym zaciszu.

                    bartek 2      Bartosz Rogojsza – doradca zawodowy, edukator.

 

Pan Bartek jest osobą wymagającą, ale spokojną i wesołą. Specjalista ds. przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości osobistej i poradnictwa zawodowego,  a także rachunkowości III sektora. Konsultant i trener dla instytucji publicznych,pywatnych i pozarządowych. Pan Bartek jest autorem publikacji dotyczących III sektora oraz uczestnik wielu konferencji, szkoleń i kursów, w tym kursu kwalifikacyjnego - przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli czynnych zawodowo. Od października 2014 roku jest członkiem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
Pan Bartek jest zapalonym podróżnikiem. Interesuje się pedagogiką pracy, ekonomią społeczną jak również poradnictwem zawodowym i psychospołecznym.

                   madzia  Magdalena Rogojsza – doradca zawodowy, edukator.

 

Pani Magda to osoba, której uśmiech nie schodzi z twarzy, a swoim optymizmem zarazi największego pesymistę. Jest specjalistą ds. zarządzania i organizacji jak również doradcą zawodowym i edukatorem.
Aktualnie skupia się przede wszystkim na wychowywaniu niedawno narodzonego synka i to jemu poświęca swój wolny czas.  

               basia mrĂłwczyĹska Barbara Mrówczyńska – pedagog, edukator.

 

Pani Basia jest osobą spokojną, która zawsze ma ułożony plan doskonały.
Z wykształcenia jest socjologiem i pedagogiem.  Zawodowo pracuje jako doradca klienta w jednym z banków. Od X.2013 r. jest doktorantką pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim, a nauka jest jej pasją.
W stowarzyszeniu pełni rolę trenera prowadzącego zajęcia zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Jest również odpowiedzialna za redagowanie tekstów oraz ich korekty.
W czasie wolnym Pani Basia uwielbia biegać, jest również fanką zumby. Jej pasją są książki, na które nie żałuje pieniędzy.

           Aga Wodarczyk    Agnieszka Wodarczyk – terapeuta, trener, animator dziecięcy.

      

Pani Agnieszka jest wulkanem energii, którą przeznacza na pracę z drugim człowiekiem.
Zawodowo jest asystentem rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a co za tym idzie pracuje z rodzinami niewydolnymi wychowawczo.
Z wykształcenia Pani Agnieszka jest pedagogiem, specjalność pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna oraz terapeutyczna z rehabilitacją ruchową. Posiada uprawnienia do pracy terapeutycznej z dziećmi – terapia pedagogiczna, behawioralna itp. czy socjoterapeutycznej z młodzieżą. W pracy spełnia się w 100 % co widać zwłaszcza po zadowolonych dzieciach.
Od wielu lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie czy ruchowo jak również ze zdiagnozowanym ADHD czy FAS.
W stowarzyszeniu pełni rolę terapeuty, trenera oraz animatora dziecięcego.
Czas wolny stara się poświęcić na aktywny wypoczynek, uwielbia długie wycieczki z kijkami Nordic-Walking, które od pewnego czasu stały się również jej pasją.

 

             paula tymiĹska    Paula Tymińska – trener, animator dziecięcy.

 

Pani Paula to osoba bardzo dynamiczna, pełna pomysłów i niespożytej energii.
Z zawodu socjolog zachowań ludzkich, pracuje jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Praca z drugim człowiekiem jest dla niej wyzwaniem.
W stowarzyszeniu Pani Paula pełni rolę trenera pracującego zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi oraz animatora dziecięcego, gdzie potrafi fantastycznie zająć czas dzieciom, które z jej zajęć nigdy nie wychodzą niezadowolone.
Czas wolny Pani Paula spędza na długich spacerach ze swoim ukochanym psem Baronem jak również uwielbia dalekie podróże.
  

             karolina skotnicka     Karolina Skotnicka – trener, edukator.

 

Pani Karolina jest osobą spokojną, jednak pełną pomysłów i doskonale odnajdującą się w każdym środowisku.
Z wykształcenia jest socjologiem pracy socjalnej. Pracuje jako pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Praca z drugim człowiekiem jest tym w czym czuje się najlepiej.
W stowarzyszeniu Pani Karolina jest trenerem, edukatorem pracującym głównie  z osobami dorosłymi.
Czas wolny Pani Karolina spędza podróżując, uwielbia leniuchować na plaży.

Aktualności