Stowarzyszenie EDUCARE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "EDUCARE"

Szkolenia i warsztaty prowadzone przez członków  Stowarzyszenia „Educare” są efektem zarówno naszych doświadczeń w dziedzinie realizowania projektów, jak i działań edukacyjnych i konsultacyjnych na terenie  województwa Zachodniopomorskiego. Realizujemy szkolenia z zakresu m.in.: -  podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców, - wsparcia kadry pedagogicznej w przezwyciężaniu trudności z dziećmi i młodzieżą, - procedury Niebieskiej Karty (wszczęcie procedury Niebieskiej Karty, jej prowadzenie, zakończenie – zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), - profilaktyki przemocy i uzależnień zarówno wśród osób dorosłych jak również wśród dzieci i młodzieży szkolnej, -  pomocy osobom pokrzywdzonym i uzależnionym, - warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, - doradztwa zawodowego i tematyk pokrewnych zarówno dla osób dorosłych jak również dzieci i młodzieży szkolnej, - wsparcia dla pracowników służb społecznych (praca z trudnym klientem, wypalenie zawodowe itp.).

  Prowadzimy także konsultacje i organizujemy tematyczne cykle szkoleń, do których prowadzimy bieżący nabór. Swoją ofertę kierujemy do pracowników instytucji kultury, nauczycieli, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, animatorów, społeczników i regionalistów oraz osób indywidualnych. Osoby prowadzące szkolenia w powyższych tematykach są doświadczonymi pedagogami, kuratorami sądowymi, asystentami rodziny jak również specjalistami ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania uzależnieniom.  Posiadamy certyfikaty umożliwiające nam prowadzenie szkoleń. Posiadamy również doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń wyjazdowych przeznaczonych dla uczestników wraz z dziećmi, dla których organizujemy w tym czasie różnego rodzaju zajęcia animacyjne prowadzone przez animatorki. Pracujemy następującymi metodami:

1. Warsztaty, które stanowią formę edukacyjną opartą o takie metody przekazywania wiedzy jak: wykład/prezentacja, ćwiczenia indywidualne i w grupach, prezentacja efektów wypracowanych przez uczestników, burze mózgu, symulacje i in. W przypadku warsztatów wiedza przekazywana jest zarówno w relacji: prowadzący – uczestnicy jak i w relacji między uczestnikami. Istotny jest tu efekt synergii grupy.

2. Szkolenia-  szkoleniami nazywamy formę edukacyjną nastawioną na przekazywanie wiedzy przez prowadzącego grupie uczestników oraz indywidualnie. Stosowane podczas szkoleń metody to: wykład (wraz z prezentacją), praca indywidualna, pytania do prowadzącego.

3.  Konsultacje polegają na indywidualnej rozmowie z konsultantem, nakierowane na pomoc doradczą, informacyjną. Spotkania te trwają łącznie do 2 godzin i są bezpłatne dla osób zgłaszających się.

Aktualności